دوره 7، شماره 1 - ( 7-1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 28-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.KHUISF.REC.1400.294

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soltani D, Tabatabaeinejad F S. The Effect of Emotion-Based Therapy on the Emotional Capital of Women with Social Anxiety. FPJ 2021; 7 (1) :1-28
URL: http://fpcej.ir/article-1-293-fa.html
سلطانی داریوش، طباطبائی نژاد فاطمه سادات. تأثیر درمان متمرکز بر هیجان بر سرمایه هیجانی بانوان دارای اضطراب اجتماعی. آسیب‌شناسی خانواده. 1400; 7 (1) :1-28

URL: http://fpcej.ir/article-1-293-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نائین، ایران.
2- استادیار، گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نائین، ایران ، f.tabatabaei49@yahoo.com
چکیده:   (1255 مشاهده)
سرمایه هیجانی در زمرۀ متغیرهای مثبتی قرار دارد که می‌تواند در بهبود شرایط بانوان دارای اضطراب اجتماعی کارساز واقع شود. این پژوهش با هدف آشکار ساختن تأثیر درمان متمرکز بر هیجان بر سرمایه هیجانی بانوان دارای اضطراب اجتماعی اجرا شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و دورۀ پیگیری یک‌ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش، بانوان با نشانه‌های اضطراب اجتماعی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره ندای فطرت و بهشت اصفهان در سال 1399 بودند. حجم نمونه به‌صورت در دسترس 30 نفر مبتنی بر ملاک‌های ورود که نمرۀ بالاتر از 40 در مقیاس اضطراب اجتماعی کانون (Connor, 2000) کسب کرده بودند، تعیین گردید و به‌طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15) نفر و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه سرمایه هیجانی (Golparvar, 2016) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی (Connor, 2000) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت درمان متمرکز بر هیجان قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله روان‌شناختی دریافت نکرد. داده­ها از طریق تحلیل واریانس اندازه‌گیری تکرار شده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه‌درمانی متمرکز بر هیجان برافزایش سرمایه هیجانی و ابعاد آن (عاطفه مثبت، احساس انرژی و شادمانی) در بانوان دارای اضطراب اجتماعی با اندازۀ اثر 80 درصد تأثیر معنادار داشت (01/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان درمان متمرکز بر هیجان را به‌عنوان یﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای افزایش سرمایه هیجانی بانوان دارای اضطراب اجتماعی ﺑﻪ کار برد.
شماره‌ی مقاله: 30
متن کامل [PDF 1408 kb]   (394 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Afshari A, Amiri S, Neshat Doost H T & Rezaie F. (2015). The effective comparison between emotion-focused cognitive behavioral group therapy and cognitive behavioral group therapy in children with separation anxiety disorder. Stud Med Sci. 26 (3):194-204. [Persian] http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2804-fa.html
2. Babaei Gharmkhani M, rasouli M & davarniya R. (2017). The Effect of Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) on Reducing Marital Stress of Married Couples. Zanko J Med Sci. 18 (56):56-69. [Persian] http://zanko.muk.ac.ir/article-168-1-fa.html
3. Connolly-Zubot, A., Timulak, L., Hession, N. & Coleman, N. (2020). Emotion-focused therapy for anxiety and depression in women with breast cancer., Journal of Contemporary Psychotherapy, 50:113–122. https://doi.org/10.1007/s10879-019-09439-2
4. Connor KM, Davidson JR, Churchill LE, Sherwood A, Fao E & Weisler RH. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). New self-rating scale. Brain Journal psychiatry. 176:379-86. DOI: 10.1192/bjp.176.4.379
5. Dryman MT, Gardaner S, Weeks JW & Heimberg RG (2017). Social anxiety disorder and quality of life: How fears of negative and positive evaluation relate to specific domains of life satisfaction. J Anxiety Disorder, 38:1-8. DOI: 10.1016/j.janxdis.2015.12.003
6. Du Rocher, A. R., & Pickering, A. D. (2019). The effects of social anxiety on emotional face discrimination and its modulation by mouth salience.Cognition and Emotion,33(4), 832-839.
7. Elliott, R. & Shahar.B. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety (EFT-SA). Person-centered & Experiential psychotherapies. 16(2).140-158. https://doi.org/10.1080/02699931.2018.1478279
8. Enayati M & Golparvar M. (2018). The Relationship between Affective-collective Investment with Psychological Wellbeing due to the Role of Affective Capital among Nurses. Manage Strat Health Syst. 3 (1):69-79. [Persian] http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-216-fa.html
9. Gili, Sh; Facts, as; Alizadeh Ghavidel, AS; Rezaei Jamaloui, H. & Sadeghi Firoozabadi,. (2020). Comparison of the effectiveness of emotion-focused therapy and direct transcranial electrical stimulation therapy on anxiety and depression in coronary heart disease, Health Psychology, (36), 45-62. [Persian] 10.30473/HPJ.2021.53189.4834
10. Hamilton KE, Wershler JL, Macrodimitris SD, Backs-Dermott BJ, Ching LE & Mothersill KJ. (2013). Exploring the effectiveness of a mixed-diagnosis group cognitive behavioral therapy intervention across diverse populations. Cognitive and Behavioral Practice. 1;19(3):472-82. https://doi.org/10.1037/cap0000045
11. Hosseini Ardakani, A. (2020). The Effectiveness of Emotion-Based Therapy on Social Anxiety and Interpersonal dependence of Women Referred to Health Houses. JNIP. 4 (8):1-11. [Persian] http://jnip.ir/article-1-265-fa.html
12. Kneeland, E. T., Nolen-Hoeksema, S., Dovidio, J. F., & Gruber, J. (2016). Emotion malleability beliefs influence the spontaneous regulation of social anxiety. Cognitive Therapy and Research, 40(4), 496–509. https://doi.org/10.1007/s10608-016-9765-1
13. Kneeland, E. T., Nolen-Hoeksema, S., Dovidio, J. F., & Gruber, J. (2016). Emotion malleability beliefs influence the spontaneous regulation of social anxiety. Cognitive Therapy and Research, 1–14. DOI 10.1007/s11031-016-9566-6
14. Khakbaz H, Karami H, Shafi'e-Abadi A, Malmir M & Farhadi M H. (2014). The Relationship between Depression, Anxiety, Stress, and Aggression in Patients with Drug Dependence. jrehab. 2014; 14 (S1):15-20. [Persian] http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1466-fa.html
15. Karaminezhad Z, Sodani M & Mehrabizadeh honarmand M. (2017). Effectiveness of emotion-focused therapy approach on cognitive emotion regulation on emotional breakdown girl students. yafte. 18 (4):79-86. [Persian] http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2416-fa.html
16. Madadi Zavareh S, Golparvar M & Aghaei A. (2019). A Comparison of the Effect of Positive Existential Therapy and Iranian-Islamic Positive Therapy on Affective Capital of Female Students with Social Anxiety. J Child Ment Health. 6 (3):112-125. [Persian] http://childmentalhealth.ir/article-1-587-fa.html
17. Otared N, Narimani M, Sadeghi G, Mahmood Aliloo M & Atadokht A. (2019). Comparison of Components of Psychological Inflexibility in Students with Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, Social Anxiety Disorder and Normal Students of Tabriz University of Medical Sciences in 2017-2018. JRUMS. 18 (2):121-132. [Persian] http://journal.rums.ac.ir/article-1-4335-fa.html
18. Sadock B. J., Sadock V. A., & Ruiz P. (2015). Kaplan& Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Eleventh. New York: Wolters Kluwer. http://journal.rums.ac.ir/article-1-4335-fa.html
19. Scheurich, J. A., Beidel, D. C., & Vanryckeghem, M. (2019). Exposure therapy for social anxiety disorder in people who stutter: An exploratory multiple baseline design. Journal of fluency disorders, 59, 21-32. DOI: 10.1016/j.jfludis.2018.12.001
20. Sanagoi Moharrar, Gh, Shirazi, M, Mohammadi, R & Maghsoudloo, F. (2019). The effectiveness of emotion-focused therapy in reducing the symptoms of anxiety and depression in patients with multiple sclerosis (multiple sclerosis). Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 61 (6.1), 190-200. [Persian] 10.22038/MJMS.2019.14605
21. Westmacott R,& Edmondstone.,‌C. (2020). Working with transgender and gender diverse clients in emotion-focused therapy: targeting minority stress. person-centered and Experiential Psychotherapies, 19(4), 331-349. https://doi.org/10.1080/14779757.2020.1717986
22. Zuccarini, D., Johnson, S.M., Dalgeish, T.L., & Makinen, J.A. (2014). Forgiveness and Reconciliation in Emotionally Focused Therapy for Couples: The Client Change Process and Therapist Interventions. Journal of Marital Fam Ther, 39(2): 148-162. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb