راهنمای نگارش مقاله : راهنمای نگارش مقاله توسط نویسندگان

هزینه بررسی اولیه، داوری، پذیرش و انتشار ۵۰۰ هزار تومان است.
 
نشریه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده در راستای انتشار دانش پژوهشگران و متخصصین در زمینه‌های گوناگون دانش و کاربست مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر درمان و بهبود رابطه زوجین، بهبود ارتباط در خانواده و نیز درمان آسیب‌های زندگی زناشویی و خانوادگی فعال است.
دانلودمقاله الگو:   دریافت
 
 اصول تایپ مقاله
 - رعایت کامل اصول آیین نگارش، پیراسته بودن از هر نوع اشتباه‌ املایی و دستوری
 عنوان انگلیسی: قلم Calibri۱۴; Bold
 چکیده
چکیده  شامل پیشگفتار، هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری است
 متن چکیده انگلیسی: قلم Calibri۱۰
 متن چکیده مبسوط Times New Roman۱۰; Bold 
 ارجاعات درج شده با افزونه یایند نوت Calibri ۹  
 فاصله خطوط: Line Spacing | sigle ۱/۵
 بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.
  متن اصلی مقاله (فارسی)
 متن اصلی: قلم B Zar ۱۲
 فاصله خطوط: Line Spacing | sigle ۱/۲
ارجاع های درون متن: Calibri Light ۹
  حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست»cm: ۲.۵
 محتوای جداول: قلم B Nazanin ۸ 
 محتوای مقاله
مشخصات نویسندگان (در صفحات چکیده‌ها):
 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه یا بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی دانشگاهی
 Academic degree, department, faculty, university, city, country. Email
در این صفحه باید نام نویسنده با صفحه شخصی او در orcid هایپرلینک شده باشد.
 
 چکیده مبسوط حاوی بخش های ذیل است که از صفحه دوم، پس از چکیده انگلیسی و پیش از چکیده فارسی جای می گیرد.

Introduction
   The importance and necessity of research should be written clearly and according to the statistical community. In this section, the objectives of the research should be clarified.
   In writing the basics and theoretical scope of the research, including the definition of variables, the order of each variable in the title should be observed, the basics and theoretical scope of each variable should be written in separate paragraphs, respectively.
   Research innovations should be specified in one paragraph.
   The background should include up-to-date references and be consistent with the references in the discussion section.
   At the end of the introduction, the research question (s) or hypothesis (s) should be written in separate lines.
Methodology
   Including research design or method; a Statistical Community with time and place; the Number of the statistical population; the Sampling method and how to determine the number of statistical samples; Sample size; Criteria for elimination and selection of subjects.
Results
   Begin the research by presenting the complete demographic characteristics of the sample.
   The research results should be presented along with the necessary tables and diagrams following APA criteria and models. Explain the tables above.
Discussion
   In this section, refrain from repeating the questions, hypotheses, and statistical data of the research and refer only to the results of the test (s).
   In the discussion, the findings should be compared separately with the findings of the background and the results explained; The similarities and differences between the research findings and the findings of previous research should be clarified.
Conclusion
   Explanations and conclusions have no reference. Write restrictions and suggestions in this section.
Acknowledgements
 Authors’ contributions
 Funding
 Availability of data and materials
 Ethics approval and consent to participate
Competing interests
 Consent for publication
References
APA ۷th Referencing: Getting Started in APA ۷th

چکیده فارسی (بعد از چکیده مبسوط انگلیسی)
 عنوان فارسی: قلم  B Traffic ۱۲
 چکیده فارسی: قلم B Roya ۱۰
چکیده: دست‌کم ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ واژه، در یک پاراگراف منسجم با نگارش روان و رسا  نوشته شود.
 چکیده باید دربرگیرنده مؤلفه‌های ذیل باشد.
  زمینه (پیشگفتار)، برگرفته از پیشینه  و هماهنگ با فرضیات/پرسش ها و  جامعه آماری
 هدف؛ همخوان با فرضیه‌ها/ پرسش‌های پژوهش
 روش؛ دربرگیرنده نوع پژوهش، طرح پژوهش، جامعه آماری با قید تعداد شرکت کننده یا آزمودنی ها در آن مقطع زمانی، درج محدوده زمانی و مکانی، شفاف‌سازی نام اماکن، روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها) با درج نام سازنده (گان)  و سال ساخت و واجد هایپرلینک، و نیز روش تحلیل داده‌ها است (درروش تحلیل داده‌ها نام آزمون‌های آماری به نحو کامل نوشته شود)
 یافته‌ها؛ برای پژوهش‌های کمی با درج علائم ریاضی آماره و ارزش پی (یافته ها پاسخی به پرسش پژوهش باشد)
  نتیجه‌گیری؛ بر پایه یافته‌ها و با توجه به جامعه آماری و شامل پیشنهادهای کاربردی باشد.
  واژه کلیدها: به ترتیب حروف الفبا (۳ تا ۵ واژه) و با ویرگول جدا شوند.
 مقدمه
بیان مسئله: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش به گونه­ ای روشن و با توجه به جامعه آماری نوشته شود. در این بخش اهداف پژوهش روشن گردد.
 در نوشتن مبانی و پهنه نظری پژوهش شامل تعریف متغیرها، ترتیب هر متغیر در عنوان رعایت گردد، مبانی  و پهنه نظری  هر متغیر به ترتیب در پاراگراف‌های جداگانه نوشته شود.
تازه های تحقیق در یک پاراگراف تصریح گردد.
پیشینه شامل ارجاعات به روز و با ارجاعات بخش بحث هماهنگ باشد.
 در پایان مقدمه پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش در سطرهای جداگانه نوشته شود.
متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی بی‌چون‌وچرا پرهیز گردد؛ به­ جز در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژه موردنظر یافت نشود.
  در متن فارسی از نوشتن علائم اختصاری انگلیسی پرهیز شود.
  معادل اصلی (انگلیسی) همه واژگان اصلی و تخصصی در پانویس درج گردد. فقط حروف اول اسامی خاص کاپیتال باشد؛ بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمه فارسی آن نوشته می‌شود. برای منابعی که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از پنج سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
 روش
مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری با قید محدوده زمانی و مکانی؛ تعداد جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ حجم نمونه؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد.
بایسته است پژوهش‌های انجام‌شده با روش آزمایشی واجد گزارش آزمون پیگیری دست‌کم ۳ ماهه باشد.
ابزارها
اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد و مؤلفه‌های (خرده مقیاس‌های) آن و شمارۀ پرسش‌ها یا گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد.
پایایی ابزارها با نمونۀ پژوهش برای ابزار و همه مؤلفه‌های ابزار نوشته شود.
معادل اصلی (انگلیسی) نام ابزار، سازنده و مؤلفه‌های ابزار در پانویس نوشته شود.
مداخله
اگر پژوهش آزمایشی است ذیل عنوان (مداخله/مداخله‌ها) شرح مداخله در هر یک از نشست‌های مداخله به‌طور مختصر در پاراگراف‌های جداگانه ارائه گردد (شرح هر نشست مشتمل بر رئوس اقدامات و هدف در هر اقدام باشد.) تصریح منبع استفاده شده و صلاحیت درمانگر با درج پروانه شماره فعالیت تخصصی ضروری است.
 شیوۀ اجرای پژوهش
دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. در این بخش زمان و مکان اجرای پژوهش بیان شود. در پایان این بخش به‌صورت کامل شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با قید نام کامل آزمون‌های آماری (به فارسی) و نام نرم‌افزارهای بکار بسته نوشته شود.
یافته‌ها
 با ارائه کامل مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش آغاز گردد.
نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. توضیح جداول بالای آن ها ارائه شود.
جداول و نمودارها: دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word ۲۰۰۳ or ۲۰۰۷، باکیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ شود. تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. در بالای هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.
عکس: عکس‌های ارسالی باید با فرمت JPG و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
بحث و نتیجه‌گیری
در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون (ها) اشاره شود.
ارجاعات بخش بحث با ارجاعات بخش پیشینه مطابق باشد.
در بحث بحث، یافته‌ها جداگانه با یافته های پیشینه مقایسه شود؛ شباهت و تفاوت یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های پیشین روشن گردد.
تبیین ها و نتیجه گیری فاقد ارجاع باشد.
محدودیت‌های  و پیشنهادهای پژوهش
شرح روشن محدودیت‌ها و درج بند به بند پیشنهادهای نظری و کاربردی الزامی است.
تعارض منافع
نوشته شود.
اخلاق پژوهش
نوشته شود.
منابع مالی
نوشته شود.
دسترسی به مواد و داده‌ها
نوشته شود.
تائید اخلاقی و رضایت مشارکت‌کنندگان
نوشته شود.
رضایت برای انتشار
نوشته شود.
تصریح درباره تعارض منافع
نوشته شود.
سپاسگزاری
نوشته شود.
 
منابع
منابع فارسی با کمک افزونه ی ایند نوت به انگلیسی نوشته‌شده و در انتهای منبع ، بعد از درج doi  عبارت Persian قید گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از پنج سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
APA ۷th Referencing: Getting Started in APA ۷th

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb