دوره 8، شماره 2 - ( 3-1402 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 26-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fathi-Ashtiani A, Omidi A, Tavakkoli S. A Systematic Review of Psychological Intervention Models in Marital Infidelity. FPJ 2023; 8 (2) : 1
URL: http://fpcej.ir/article-1-277-fa.html
فتحی آشتیانی علی، امیدی احد، توکلی سوده. بازبینی سامانمند مدل‌های مداخله روان‌شناختی در خیانت زناشویی. آسیب‌شناسی خانواده. 1402; 8 (2) :1-26

URL: http://fpcej.ir/article-1-277-fa.html


1- استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری روان‌شناسی، موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
3- دانشجوی دکتری روانشناسی، مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران. ، soodehtavakkoli@gmail.com
چکیده:   (1398 مشاهده)
زمینه: خیانت زناشویی، یکی از ویرانگرترین رخدادهایی است که همسرها با آن روبرو شده و یکی از دشوارترین چالش‌ها برای درمان است. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین روش­ها و مدل‌های گوناگون درمان و مداخلات روان­شناختی در خیانت زناشویی انجام‌شده است. روش: نوع پژوهش بازبینی سامانمند است. جامعه­ی موردنظر این پژوهش، مقالات نمایه شده مرتبط با روابط فرازناشویی یا خیانت زناشویی، در میان سال‌های 1388 تا 1398 است. بدین منظور همه مقالات نمایه شده در پایگاه‏های فارسی دربرگیرنده بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه‏های انگلیسی دربرگیرنده: (Google Scholar(ScienceDirec (Pub Med) با فاصله زمانی 10 سال گذشته استخراج شد. از مجموع 117 مقاله به‌دست‌آمده، پس از بررسی دقیق‏تر 25 مقاله وارد مطالعه شد. یافته­ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که روش­های درمان گروهی در درمان خیانت بیشترین تأثیر را دارد و این یافته در نمرات پیگیری چندین ماهه نشان داده شد. همچنین درمان زوجی از درمان فردی نیز به علت تأثیرات آن در روابط میان فردی و پایداری آن حتی پس از مدت زیاد، کارآمدتر است. پس‌ازآن در درمان‌های فردی، رویکردهای تلفیقی در زمان کمتری نتایج بهتری را نشان داد و در رتبه بعدازآن درمان متمرکز بر هیجان قرار دارد. نتیجه ­گیری: با بررسی مروری مقالات در روش­های درمانی گوناگون در خیانت، به این نتیجه رسید که دیدن کسانی که درد مشترکی با آن‌ها دارند در روند درمانی مؤثر است (گروه‌درمانی) و هنگامی‌که زوجین با هم در درمان شرکت می­کنند به علت دریافت همدلی از سوی فرد خیانت کننده، مؤثر خواهد بود. همچنین درمان تلفیقی، به علت ترکیبی بودن روش‌ها و سپس متمرکز بر هیجان در درمان فردی به علت بالا بودن هیجان‌های منفی در خیانت نقش کارآمد دارند.
 
شماره‌ی مقاله: 1
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Alipour, S., Ezazi Bojnourdi, E., Honarmand Dorbadam, M., Moosavi, S., & DashtBozorgi, Z. (2018). Effectiveness of Imago Therapy Training on Perspective Taking and Forgiveness in Females Damaged by Marital Infidelity. Journal of Health Promotion Management. 6 (6):46-52. http://jhpm.ir/article-1-775-fa.html
2. Allen, E.S., & Atkins. D.C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative U.S. sample. Journal of Family Issues, 33(11): 1477-93. https://doi.org/10.1177/0192513X12439692
3. Aminis, A; Farahbakhsh, K; Ismaili, M. (2014). Qualitative investigation on spouses' reaction to the disclosure of marital infidelity. Journal Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 3 (5), 72-92. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1394.5.3.4.4.
4. Arianfar, N., & Etemadi, O. (2016). Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital intimacy injured by wife infidelity in Couples. Journal of Counseling Research, 15 (59),7-37. http://irancounseling.ir/journal/article-1-32-fa.html
5. Atkins, D. C., Marin, R. A., Lo, T. T., Klann, N., & Hahlweg, K. (2010). Outcomes of couples with infidelity in a community-based sample of couple therapy. Journal of Family Psychology, 24, 212-216. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0018789
6. Baran Oladi, S., Etemidi, A., Ahmadi, S.A., & Fatehizadeh, M. (2018). Couples Therapy after the Infidelity of Men: A Controlled Trial Study. Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(1), 32-38.‌ http://rbs.mui.ac.ir/article-1-579-en.html
7. Basharpoor, S. (2012). The effectiveness of cognitive processing therapy on the improvement of posttraumatic symptoms, quality of life, self-esteem, and marital satisfaction in the women exposed to infidelity. Journal Family Counseling and Psychotherapy, 2(2), 193-208. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1391.2.2.4.1
8. Brown, E. M. (2001). Patterns of infidelity and their intervention. New York: Brunner/Mazel. https://doi.org/10.4324/9780203782743
9. Cockburn, A., Brouwer, L., Double, M.C., Margraf, F. N. & Van de pol, M. (2013). Evolutionary origins and persistence of infidelity in Malurus: the least faithful birds. Journal of Emu, 113(3), 208-217. https://doi.org/10.1071/MU12094
10. Dashtbozorgi, Z. (2018). Effectiveness of self-compassion therapy on loneliness and emotion regulation of damaged women from marital infidelity. Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(4), 72-79. https:/jsr-p.isfahan.iau.ir/article_539410.html
11. Eindor, T., Perrypaldi, A., Hirschberger, G., Birnbaum, G. E., & Deutsch, D. (2015). Coping with mate poaching: Gender differences in detection of infidelity-related threats. Evolution & Human Behavior, 36 (1), 17-24. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2014.08.002
12. Fazel Hamedani, N., Ghorban Jahromi, R. (2018). Effectiveness of Group Therapy using Transactional Analysis (TA) on Cognitive Emotion Regulation and Marital Intimacy of Betrayed Women. Journal of Psychological Science. 17(70), 745-753. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1397.17.70.12.4
13. Gharagozloo, N., moradhaseli, M., & atadokht, A. (2018). comparing the effectiveness of face-to-face and virtual Cognitive-behavioral Couples Therapy on Post-traumatic stress disorder in Extra-Marital Relations. Journal of Counseling Research, 17 (65):187-210. http://irancounseling.ir/journal/article-1-500-fa.html
14. Ghasadi, M., Bagheri, F., & Kiamanesh, A. (2018). Comparing the effectiveness of two group therapies based on mindfulness and based on acceptance and commitment to forgiveness, emotion regulation, and marital intimacy. Journal of Bioethics,8 (29), 88-100. https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i29.20249
15. Glass, S.P., & Wright, T.L. (2007). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. In: Halford WK, Markman HJ, editors. Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York: John Wiley & Sons; 2007. p.471-507. https://psycnet.apa.org/record/1997-08291-018
16. Glass, S. P. (2003). Not “just friends”: Protect your relationship from infidelity and heal the trauma of betrayal. New York: Free Press. https://psycnet.apa.org/record/2003-04270-018
17. Golestani, S., & Zadeh Mohammadi, E. (2019). The effect of therapeutic group based on performance art on improving emotional regulation and reducing symptoms of post-traumatic stress disorder in women injured by marital infidelity. Family Research Quarterly, 15(2), 197-211. https://jfr.sbu.ac.ir/article_97743.html
18. Gordon, K. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K., & Dixon, L. J. (2008). Couple Therapy and the Intervention of Affairs. In A. Gurman, S (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 429-458). New York: Guilford Press. https://psycnet.apa.org/record/2008-09621-014
19. Gordon, K., Baucom. D. H., & Snyder, D. K. (2008) Optimal Strategies in Couple Therapy: Treating Couples Dealing with the Trauma of Infidelity. Journal of Contemporary Psychotherapy, volume 38, 151–160. https://doi.org/10.1007/s10879-008-9085-1.
20. HonarParvaran, N. (2014). The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Forgiveness and Marital Adjustment among Women Damaged by Marital Infidelity. Quarterly Journal of Woman and Society, 3(5), 135-150. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088566.1393.5.19.8.6.
21. HonarParvaran, N. (2017). The partial effect of the integrated approach of imago therapy and the relationship with the object on the control of the emotions of the unfaithful couple. psychological methods and models, (27) 8, 15-29. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.27.2.7
22. Jung Ah, S. (2015). Validity of Imago Couple Therapy’s Contents and Effects of Application of the Imago Couple Therapy. Bangbae-dong Seocho-gu, Graduate School of Counseling, Baekseok University, Seoul https://www.researchgate.net/publication/263645518_Validity_of_Imago_Couple_Therapy's_Contents_and_Effects_of_Application_of_the_Imago_Couple_Therapy .
23. Kargar Khoramabadi, H., Khodabakhsh, V., & Kiani, F. (2017). The effectiveness of forgiveness-oriented group counseling based on the Islamic perspective on the restoration of marital relationships after a spouse's betrayal. Journal Medical Ethics, (38) 10, 29-30. https://doi.org/10.22037/mej.v10i38.15734
24. Karimi, J., Sudani, M., Mehrabizadeh, M., & Nisi, A. (2014). Investigating the effectiveness of integrative couple therapy on reducing depression, post-traumatic stress symptoms, and increasing forgiveness and intimate relationships after spouse infidelity. Researches in clinical psychology and counseling, (2) 4, 51-68. https://doi.org/10.22067/ijap.v4i2.15693
25. Labrecque, L. T., & Whisman, M. A. (2017). Attitudes toward and prevalence of extramarital sex & descriptions of extramarital partners in the 21st century. Journal of Family Psychology, 31 (7), 952_957. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/fam0000280
26. Marín, R. A., Christensen, A., & Atkins, D. C. (2014). Infidelity and behavioral couple therapy: Relationship outcomes over 5 years following therapy. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 3(1), 1–12. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cfp0000012
27. Mehman Nawazan, A., Safarinia, M., Agha Yousefi, A., & Hosseinian, S. (2017). Psychotherapy and Psychologically Damaged Women Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Adlerian Psychotherapy in Damaged Women. two-quarter journal of police-social research on women and family, (2) 5, 259-235. http://pssw.jrl.police.ir/article_19869.html
28. MisriPor. Sh., Etemadi, o., Ahmadi, SA., & Jazayeri R. (2016). Comparing the Effectiveness of Individual and Pair Counseling on the Tendency toward Divorce for Couples with Extramarital Relationships. Journal of Research in Behavioural Sciences, 14 (3) 310-316. http://rbs.mui.ac.ir/article-1-481-fa.html
29. Momeni Javid, M., Shua Kazemi, M., & Pour-Shahriari, M. (2015). Investigating the effect of group counseling and interpersonal interaction on improving the marital relations of betrayed mothers. psychological studies of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, (111)2, 87-115. https://doi.org/10.22051/psy.2015.1954.
30. Morsali, Z., Mootabi, F., & Sadeghi, M. S. (2018). The experience of forgiveness in betrayed women. Journal of Psychological Science, 17(70), 683-694. http://psychologicalscience.ir/article-1-279-fa.html
31. Morsali, Z., Mootabi, F., & Sadeqi, M. (2019). experience the forgiveness of betrayal and effective, Journal Psychological Journal, 8 (4) 177-184. http://frooyesh.ir/article-1-1200-fa.html
32. Mousavi, F.A., Eskandari, H., & Bagheri, F. (2018). Comparing the effectiveness of Glaser's reality therapy and emotion-oriented therapy on marital quality and marital satisfaction in betrayed women in Tehran. Journal Sociology of Education, (1) 6, 141-157. 10.22034/ijes.2017.43691
33. Narimani, A., & Hobbi, M. B. (2018). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on dyadic adjustment in women. Family Counseling and Psychotherapy, 8(1), 166-182. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1397.8.1.9.6
34. Peluso, P. R. (2007). Infidelity: A practitioner’s guide to working with couples in crisis. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203941164
35. Salehi, M.N., AbdulZahra, N., Kazemi, N., & Hamidi, Z. (2019). Effectiveness of holographic reprocessing on affective control and difficulty in emotion regulating of Women Applicants for the Divorce Faced with Infidelity. Women and Society Scientific Quarterly, (9) 4, 197-216. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088566.1397.9.36.9.9
36. Shivrani, M., Azadfalah, P., Moradi, A., & Eskandari, H. (2017). Narrative Exposure Therapy for Reducing Post-Traumatic Stress Disorder in Iranian Betrayed Wives. Clinical Psychology Quarterly, (25) 7, 85-107. https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7133
37. Shivrani, M., Azadfalah, P., Moradi, A., & Eskandari, H. (2017). The Effectiveness of Narrative Exposure Therapy in Posttraumatic Stress Disorder and Autobiographical Memory. Journal of Clinical Psychology, (34)2, 1-14. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.10190.
38. Spring, A. J., & Spring, M. (1996). After the affair: Healing the pain and rebuilding trust when a partner has been unfaithful. New York: Harper Collins. https://www.amazon.com/After-Affair-Healing-Rebuilding-Unfaithful/dp/0062122703
39. Stefano, J. D., & Oala M. (2010). Extramarital Affairs: Basic Considerations and Essential Tasks in Clinical Work, SAGE Journal, 16 (1). https://doi.org/10.1177/1066480707309128
40. Veen, R. (2014). The effect of self-compassion on the happiness, resiliency, and marital satisfaction of marital. New York: Redial Publishing Company. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/?_action=export&rf=nlm&issue=115429
41. Weems, C. F., & Pina, A. (2010). The assessment of emotion regulation: Improving construct validity in research on psychopathology in youth introduction to the special section. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 1-7. https://doi.org/10.1007/s10862-010-9178-5

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb