راهنمای نگارش مقاله توسط نویسندگان

راهنمای نویسندگان
 دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده به‌منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر محوریت خانواده و رشته‌های وابسته به آن با انتشار دست­یافته‌های پژوهشی در میان اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران کاردان و دانـشجویان مقاطع ناهمسان تحصیلی در رشته­های روان­شناسی، مشاوره، مددکاری و روان­پزشکی فعالیت می‌نماید.
مجله مقالات اصیل پژوهشی، مقالات مروری، گزارش مورد و نامه به سردبیر را برای چاپ می‌پذیرد؛ در مقالات مروری نویسنده باید در آن موضوع، تخصص و ورزیدگی کافی داشته و دست‌کم به سه مقاله چاپ‌شده خود در مجلات معتبر علمی- پژوهشی در ارتباط باهمان موضوع، اشاره‌کرده باشد. افزون بر آن، در تدوین این مقالات باید به منابع معتنابه استناد شده و محتوای آن‌ها واجد نوآوری باشد. مقاله‌های ارسالی باید درزمینۀ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و دستاورد کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تائید استاد راهنما منتشر می‌شود.
آرا و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های مجله نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسندۀ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست؛ افزون بر آن مسئولیت هر مقاله ازنظر چیدمان نام‌ها و پیگیری بر دوش نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله بهمان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر مجله مشخص‌شده، موردقبول است و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان شدنی نیست. مسؤولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر دوش نویسنده (گان) خواهد بود و مسؤولیت حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.
در مقالاتی که دستاورد پژوهش‌هایی از نوع کار آزمایی بالینی با خانواده هستند، ویژگی‌های مراجعین مانند نام‌ها، شماره پروندۀ خانوادگی در مراکز مشاوره و غیره در متن مقاله و همچنین در عکس‌های ارسالی، ذکر نشود. درصورتی‌که پژوهش بر روی انسان انجام‌شده است، در بخش «مواد و روش‌ها»، موضوع اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی‌ها و خانواده ذکر شود. درباره مقالاتی که دستاورد پژوهش اپیدمیولوژیک یا کار آزمایی بالینی خانوادگی هستند، کپی یا فایل اسکن شده مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه مربوطه و رضایت خانواده‌ها نیز به همراه مقاله ارسال شود.

 
فرم تعهدنامه با امضای نویسنده (گان)، تکمیل و اسکن شده و به‌ضمیمۀ مقاله ارسال گردد، مبنی بر این‌که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا هنگام دریافت پاسخ نهایی از این مجله، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد و در صورت ارسال به مجلات دیگر مدیرمسئول و سردبیر مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده خود را موظف می‌دانند، حق داوری و جریمه را از نویسندۀ مسئول مقاله بگیرند و نام نویسنده را به‌عنوان متخلف به تمام سردبیران مجلات داخلی کشور اعلام کنند.
پیش روگیری رهنمودهای زیر در ساماندهی مقاله الزامی است.

 مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

 
اصول تایپ مقاله
مقاله باید با نرم‌افزار Microsoft Office Word 2003 or 2007 در صفحاتی با اندازه  B5
با رعایت کامل اصول آیین نگارش تایپ‌شده، از اشتباه های املایی و دستوری پیراسته شده و با توجه به نکته‌های زیر سامان داده شود. شمار صفحات از 20 فراتر نرود.
متن چکیده با قلم B Nazanin 10 و واژه «چکیده» در نخستین خط Bold گردد. نوشتن «کلیدواژه‌ها» الزامی است. همچنین، متن چکیده انگلیسی Abstract با قلم Times New Roman 9 و واژه Abstract در نخستین خط Bold گردد. نوشتن Key Words الزامی است. بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.
متن اصلی مقاله با قلم B Zar 12 و بافاصله خطوط Line Spacing | sigle 1.2 و حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست=2/5سانتی‌متر» تایپ‌شده و تنظیم گردد.
جداول، شکل‌ها و سطر بالای جدول با قلم B Zar 12 تایپ و وسط‌چین شود و سطر بالا Bold شود، محتوای جداول با قلم B Nazanin 10 نوشته شود.
منابع فارسی با قلم B Zar 12 و منابع انگلیسی قلم Times New Roman 11 تایپ شود.
صفحه نخست
صفحه نخست دربرگیرنده عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، عنوان دانشگاهی، سمت و مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، بخش یا بیمارستان محل خدمت، شهر، آدرس پستی به فارسی و لاتین و آدرس پست الکترونیکی، تلفن و نمابر باشد. در این صفحه باید نویسنده مسئول مشخص‌شده باشد.
چکیده
دست‌کم 150 واژه و حداکثر250 واژه در یک‌بند دربرگیرنده زمینه (پیشگفتار)، هدف، روش [طرح پژوهش، جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها)، روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها]، یافته‌ها با ذکر آماره، نتیجه‌گیری و  در پایان نوشتن واژه‌های کلیدی به ترتیب حروف الفبا (۳ تا ۵ واژه)؛ چکیده باید بتواند بیشترین اندازه دانستنی‌های مربوط به مقاله را در کمترین اندازه ممکن گزارش نماید. چکیده انگلیسی دقیقاً برابر با چکیده فارسی باشد
چیدمان چکیدۀ فارسی و انگلیسی در صفحۀ نخست همانند با مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین مجله باشد
 مقدمه
دربرگیرنده بیان مسئله؛ مبانی و پهنۀ نظری و پیشینه پژوهش؛ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛ اهداف؛ پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش باشد.
 متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی بی‌چون‌وچرا پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژۀ موردنظر یافت نشود.
اصطلاحات برای نخستین با در پانویس گنجانده شود. بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین  به‌کارگیری کلمۀ فارسی آن نوشته می‌شود. پانویس‌ها به‌صورت جداگانه در هر صفحه شماره‌گذاری شوند؛ پانویس‌های مربوط به نام نویسندگان/ پژوهشگران (در صورت موجود بودن آن در بخش منابع)  حذف شود و فقط مفاهیم تخصصی در پانویس درج گردد. برای منابعی نیز که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد.
روش
مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری؛ تعداد جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ حجم نمونه؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد 
ابزارها
     در بخش معرفی ابزارها، لازم است اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه‌های آن و شمارۀ گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و  درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد

 اگر پژوهش آزمایشی است؛ شرح مداخله در هر یک از نشست‌ها مداخله به‌طور مختصر در پاراگراف‌های جداگانه  به نحوی ارائه گرد که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند (شرح هر نشست مشتمل بر رئوس اقدامات و هدف هر اقدام باشد.)
شیوۀ اجرای پژوهش
 دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. مصادیق رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای بیان شود.
یافته‌ها
 نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. تطبیق دهی شکلی  این بخش با جداول موجود در مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین مجله الزامی است.
تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word 2003 or 2007 و با کیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ‌شده و هر جدول و نمودار در متن مقاله درج شود. جداول حتماً با فرم نمونه مقالات مجله در متن مقاله درج شود. در زیر هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.
عکس: عکس‌های ارسالی باید دقیق و روشن بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
 بحث و نتیجه‌گیری
در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن‌ها اشاره شود؛ یافته‌ها با پیشینه هم سنجی و نتایج تبیین گردد.  لازم است شباهت‌ها و تفاوت‌های میان نتایج پژوهش با پژوهش‌های پیشین تصریح گردد. محدودیت‌ها، پیشنهاد‌ها و راه‌کارها  موردبحث قرار گیرد. در پایان سپاسگزاری نوشته شود. درصورتی‌که مقاله، نتیجه انجام طرح تحقیقاتی بوده و بودجه آن به‌وسیلۀ سازمان یا مرکز خاصی تأمین‌شده باشد، لازم است شماره طرح تحقیقاتی و نام مرکز تأمین‌کننده بودجه طرح، قید گردد.
منابع
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از ده سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
 منابع باید مطابق ضوابط APA شوند
مقاله
مقاله؛ نام خانوادگی، نام کامل. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه، دوره، شماره: صفحه
نمونه
کریمیان، نادر؛ زارعی، اقبال؛ محمدی، کوروش؛ و کریستنسن، اندرو. (1395). درمان‌های تلفیقی، جنسیت و زوج‌درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض. مشاوره و روان درمانی خانواده، 6(2): 21-8.
 
Author, A. (Year, month of Publication). Article title. Magazine Title, Volume(Issue), pp.-pp.
Sample
Tumulty, K. (2006, April). Should they stay or should they go? Time, 167(15), 3-40.
ترجمه منابع  فارسی (ترجمه مقالات فارسی ذیل عنوان References in Persian در پایان منابع نهاده شود)
Sample
Karimian, N., Zarei, E., Mohammadi, K., Christensen, A. (2017). IIntegrative treatments, Sex and Couple Therapy: study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital commitment of competing couples. Family Counseling and Psychotherapy, 6(2), 21-38.
سایر
کتاب (تألیف)؛ نام خانوادگی، حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان در انگلیسی ولی در فارسی نام کامل. سال انتشار. عنوان کتاب، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر
نمونه
نصیری هانیس، غفار؛ یوسفی، ناصر؛ و صادقی، مسعود. (1396). مشاوره و روان‌درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی، چاپ نخست. خرم‌آباد: دانشگاه لرستان.
کتاب (ترجمه)؛ نام خانوادگی، حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان در انگلیسی ولی در فارسی نام کامل. سال انتشار متن اصلی. عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان. سال ترجمه. نوبت چاپ، محل نشر: ناشر
پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به‌روز/ ماه/ سال نوشته شود.
  1. Citing a book in print
Author, A. (Year of Publication). Title of work. Publisher City, State: Publisher.
  1. Citing a newspaper article in print
Author, A. (Year, Month Date of Publication). Article title. Newspaper Title, pp. xx-xx.
  1. APA Website Citation
Author, A. (Year, Month Date of Publication). Article title. Retrieved from URL
  1. Citing a film/Citing a movie
Producer, A. (Producer), & Director, A. (Director). (Release Year). Title of motion picture [Motion Picture]. Country of Origin: Studio
  1. APA Interview Citation
Author, A. (Year, Month Date). Interview type.
  1. Citing an encyclopedia entry in print
Author, A. (Publication Year). Entry title. In Encyclopedia title, (Vol. XX, pp. XX). City, State of publication: Publisher.
  1. APA Photograph Citation
Photographer, A.. (Photographer). (Year, Month Date of Publication). Title of photograph [photograph]. City, State of publication: Publisher/museum.
 
 
*       نکات مهم
 همه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول‌شده و پس از بررسی در هیئت تحریریه مجله و انتخاب داوران جهت ارزیابی، برای داوران ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات دریافت شده، نخست به‌وسیلۀ سردبیر بررسی‌شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله در هیئت تحریریه موردبررسی قرار می‌گیرند، سپس به‌منظور ارزیابی به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد، پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. به‌علاوه، مجله در ویراستاری، درج و یا نبود درج مقالات آزاد است.
 شایان‌ذکر است آرا و نظرهای مندرج در نوشته‌ها، مبین نظرها و آرای مجله نیست؛ ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد؛ مسؤولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده (گان) است؛ مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است؛ و نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.
 هزینۀ چاپ مقاله و ارسال نسخه های چاپی آن برای نویسندگان ۲۵۰/۰۰۰ تومان است؛ برای چاپ مقاله درج امضای زندۀ نویسندگان در فرم تعهد نامه ضروری است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb