دوره 5، شماره 2 - ( دوره 5. شماره دوم (پیاپی 10). پاییزو زمستان 1398 1398 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 23-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
2- استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران ، dr.pegahfarokhzad@gmail.com
چکیده:   (2656 مشاهده)
احساس تنهایی، ابراز هیجان و دوسوگرایی هیجانی یکی از شایع‌ترین شکایات روان-آسیب¬شناختی است که می‌تواند عواقب جدی بر سلامت روانی ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس ابراز هیجان و دوسوگرایی هیجانی انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک شهر تهران بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. بدین‌صورت که از بین همه سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک شهر تهران 197 نفر (107 مرد و 90 زن) به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه قرار گرفتند. پرسشنامه‌های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه احساس تنهایی (دهشیری و همکاران،1386)، مقیاس ابرازگری هیجانی (کینگ و امونز، 1990) و مقیاس دوسوگرایی در ابراز هیجان (کینگ و امونز،1990) بود. داده‌ها به شیوه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که 72 درصد از واریانس متغیر احساس تنهایی کل شرکت‌کنندگان توسط سه مؤلفه ابرازگری هیجانی (ابراز هیجان مثبت، صمیمیت و ابراز هیجان منفی) و دو مؤلفه دوسوگرایی هیجانی (دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و دوسوگرایی در ابراز استحقاق) تبیین می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد که احساس تنهایی در سالمندان بر اساس سبک‌های ابراز هیجان و ابرازگری هیجانی قابل پیش‌بینی است که بیان‌گر این مطلب است که احساس تنهایی در سالمندان مرد با ضریب اطمینان بالاتری نسبت به سالمندان زن قابل پیش‌بینی است.
متن کامل [PDF 1876 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

فهرست منابع
1.  احمدی، فضل‌الله؛ سالار، علیرضا؛ فقیه زاده، سقراط. (1393). بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان. فصلنامه حیات، 11 (22): 67 - 61.
2.  انتظاری، سید احمد؛ انتظاری، منیرالسادات. (1395). حقوق سالمندی: از قطعنامه سازمان ملل تا شورای ملی سالمندان در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی: 1 ـ 18.
3.  حسنی، جعفر؛ شاهقلیان، مهناز. (1393). ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار. فصلنامه سال پنجم، شماره 71.
4.  دهشیری، غلامرضا؛ برجعلی، احمد؛ شیخی، منصوره؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان. مجله روان‌شناسی، 47: 296-282.
5.  رفیعی نیا، پروین. (1385). رابطه سبک‌های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی (دوره جدید): ویژه‌نامه انگیزش و هیجان، 105: 37-84.
6.  شریف‌زاده، غلامرضا؛ مودی، میترا؛ اخباری، سیدهادی. (1390). وضعیت سلامت سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره). مجله سالمندی ایران، 5(17): 59-52.
7.  شیخی، محمد تقی؛ جواهری، محمود. (1396). سالمندان و خدمات اجتماعی در ایران. فصلنامه جمعیت. ۲۳ (۹۵ و ۹۶): ۵۱-۷۰.
8.  عبداله زاده، حسن؛ کبیری نسب، یوسف. (1396). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان. مجله روانشناسی پیری، 2(2): 132- 125.
9.  مهدوی، سولماز؛ گلپایگانی، مسعود؛ شوندی، نادر؛ فرزانه، حصاری‌امین و شیخ حسینی، رحمان. (1390). اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند. مجله سالمند،5(17):30-24.
10.  میکائیلی، نیلوفر؛ رجبی، سعید؛ عباسی، مسلم. (1391). مقایسه احساس تنهایی، سلامت روانی و خودکارآمدی در سالمندان. یافته‌های نو در روانشناسی، 7(22): 81 – 73.
11.  نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول. (1395). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم‌هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی های یادگیری، 2(4): 176 - 154.
12.  هروی کریموی، مجیده؛ انوشه، منیژه؛ فروغان، مهشید؛ شیخی، محمدتقی؛ حاجیزاده، ابراهیم؛ مداح، منیرالسادات؛ محمدی، عیسی؛ احمدی، فضل‌الله. (1396). تبیین دیدگاه سالمندان پیرامون پدیده احساس تنهایی: یک پژوهش‌کیفی پدیدارشناسی. مجله سالمندی ایران، 2(6): 420 – 410.