دوره 2، شماره 2 - ( دوره دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 67-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره خانواده، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
3- دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (8621 مشاهده)

درمانگری بهبود رابطه همسران بخشی از مجموعه درمان‌های خانواده است که با هدف غنی‌سازی پیوند زناشویی و توانمندسازی هر مشاور و درمانگر در به انجام رساندن کارآمد روند درمانگری بهبود رابطه  فراهم‌شده است. درمانگری بهبود رابطه همسران دربرگیرنده دیدگاه، برنامۀ کاربردی و فنونی نو برای درمان رابطۀ همسران است. این روش درمان، بر مدل بهبود رابطه استوار است؛ مدلی که در سال 1962 به دست برنارد گارنی بنانهاده شد. این نوشتار با هدف آشناسازی روش «درمانگری بهبود رابطه: چاره‌گری از راه همدلی ژرف و گفتگوی صمیمانه» و با بکار بســتن روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. بازشناسی بخشی از گسترۀ مدل بهبود رابطه، بهره‌گیری بهتر مشاورین و روان شناسان از آن را شدنی می‌سازد. شواهد نشان‌ می‌دهد که به‌کارگیری مدل بهبود رابطه از سوی متخصــصین ایرانی برای یاری‌رساندن به همسران آشفته و همسران خواستار تجربۀ رابطه و پیوند زناشویی غنی، سودمند است.

متن کامل [PDF 818 kb]   (1699 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. ابراهیمی، پایناز؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ و نظری، علی محمد. (1390). بررسی تأثیر آموزش برنامۀ غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل. علوم پزشکی کردستان. دوره شانزدهم، 37-43.
2. امیدیان فر، مریم؛ رفاهی، ژاله؛ قادری، زهرا؛ و افشون، اسفندیار. (1394). اثربخشی غنی‌سازی رولبط زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی در کارمندان ادارات مختلف شهر یاسوج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج: ارمغان دانش. دورۀ بیستم، شمارۀ ششم، (پیاپی 101)، 548-538.
3. اورکی، محمد؛ جمالی، چیمن؛ فرج الهی، مهران؛ و کریمی فیروز جایی، علی. (1391). اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل. دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی. دورۀ اول، شمارۀ دوم، 61-52.
4. اولیا نرگس؛ فاتحی زاداه، مریم؛ و بهرامی فاطمه. (1387) تاثیر آموزش برنامه غنی‌سازی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوج ها. اندیشه‌های نوین تربیتی. دورۀ چهارم، شمارۀ اول و دوم، 30-9.
5. حسینی، سید محمد حسین؛ و مطوف، معصومه. (1391). ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ایران. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شمارۀ چهل و دوم، 26-19.
6. حیدرنیا، احمد؛ نظری، علی محمد؛ و سلیمانیان، علی اکبر. (1393). اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻤﻴﻤﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوج ﻫﺎ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. دورۀ چهارم، ﺷﻤﺎرهﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، 61-87.
7. عیسی‌نژاد، امید؛ احمدی، سید احمد؛ و اعتمادی، عذرا. (1389). اثربخشی غنی‌سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری. دوره چهارم، شماره یکم، 16-9.
8. ﺳﻮداﻧﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﻣﻨﺼﻮ؛ ﻣﻬﺮاﺑﻲ‌زاده، ﺟﻮاد؛ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﻣﻬﻨﺎز. (1391). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ زوج ﻫﻴﺠﺎن درﻣﺎﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻴﺎﻧﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری. دوره دهم، شماره چهارم، 268-258.
9. کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ نیسی، عبدالکاظم بخشی. (1393). بررسی میزان اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر بر کاهش افسردگی، علایم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر. پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره، دورۀ چهارم، شمارۀ دوم، 68-51.
10. میری، معصومه؛ میری، محمد رضا؛ شریف زاده، غلامرضا؛ و میری، مریم. (1393). تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر رضایتمندی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1391. مقاله اصیل پژوهشی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دورۀ یازدهم، شمارۀ سوم، 185-177.
11. میری، محمدرضا؛ علی زاده، مریم؛ معاشری، نرگس؛ و عطایی، مرضیه. (1395). بررسی تأثیر برنامۀ آموزشی غنی‌سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور. فصلنامۀ سواد سلامت. دورۀ اول، شمارۀ اول.60-53.
12. معین، لادن؛ غیاثی، پروین؛ و مسموعی، راضیه. (1390). رابطۀ سخترویی روانشناختی با سازگاری زناشویی. فصلنامۀ جامعه شناسی زنان، دورۀ دوم، شمارۀ چهارم، 189-163.
13. یاقوتیان، محمود؛ سلیمانیان، علی اکبر؛ و بخشی، مریم. (1394) اثربخشی غنی‌سازی ارتباط بر کاهش دل زدگی زناشویی والدین کودکان آسیبدیده بینایی. تعلیم و تربیت استثنایی. دورۀ پانزدهم، شمارۀ پنجم، (پیاپی 133)، 34-28.
14. یوسفی، ناصر. (1391). مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه. مجله روان شناسی بالینی. دورۀ سوم. شماره سوم (پیاپی 11)، 64-53.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.