Submission Instruction : راهنمای نویسندگان

 | Post date: 2020/09/28 | 
نشریه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده در راستای انتشار دانش پژوهشگران و متخصصین در زمینه‌های گوناگون دانش و کاربست مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر درمان و بهبود رابطه زوجین، بهبود ارتباط در خانواده و نیز درمان آسیب‌های زندگی زناشویی و خانوادگی فعال است.
 
 اصول تایپ مقاله
 - رعایت کامل اصول آیین نگارش، پیراسته بودن از هر نوع اشتباه‌ املایی و دستوری
 عنوان انگلیسی: قلم Calibri16; Bold
 چکیده
 متن چکیده انگلیسی: قلم Calibri10
 متن چکیده مبسوط Times New Roman10; Bold 
 منابع درج شده با افزونه یایند نوت Calibri10  
 فاصله خطوط: Line Spacing | sigle 1/5
 بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.
  متن اصلی مقاله (فارسی)
 متن اصلی: قلم B Zar 12
 فاصله خطوط: Line Spacing | sigle 1/2
ارجاع های درون متن: Calibri Light 9
  حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست»cm: 2.5
 محتوای جداول: قلم B Roya 8
 محتوای مقاله
مشخصات نویسندگان (در صفحات چکیده‌ها):
 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه یا بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی دانشگاهی
 Academic degree, department, faculty, university, city, country. Email
در این صفحه باید شناسه ایمیل نویسنده مسئول مشخص‌شده و نام نویسنده با صفحه شخصی او در orcid هایپرلینک شده باشد.
  
 چکیده مبسوط حاوی بخش های ذیل است که از صفحه دوم، پس از چکیده انگلیسی و پیش از چکیده فارسی جای می گیرد.
Introduction
Methodology
Results
discussion
Conclusion
Acknowledgements
 Authors’ contributions
 Funding
 Availability of data and materials
 Ethics approval and consent to participate
Competing interests
 Consent for publication
References
APA 7th Referencing: Getting Started in APA 7th
چکیده فارسی (بعد از چکیده مبسوط انگلیسی)
 عنوان متناسب با زمینه فعالیت نشریه باشد.
 عنوان فارسی: قلم Titr12
 چکیده فارسی: قلم B Roya 10
چکیده: دست‌کم 150 و حداکثر 250 واژه، در یک پاراگراف منسجم با نگارش روان و رسا  نوشته شود.
 چکیده باید دربرگیرنده مؤلفه‌های ذیل باشد.
  زمینه (پیشگفتار)، بر اساس پیشینه  و درخور فرضیات و  جامعه آماری
 هدف؛ همخوان با فرضیه‌ها/ پرسش‌های پژوهش
 روش؛ دربرگیرنده طرح پژوهش، جامعه آماری با قید تعداد افراد، درج محدوده زمانی و مکانی، شفاف‌سازی نام اماکن، روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها) با درج نام سازنده (گان) و سال ساخت و نیز روش تحلیل داده‌ها است (درروش تحلیل داده‌ها نام آزمون‌های آماری به نحو کامل نوشته شود)
 یافته‌ها؛ برای پژوهش‌های کمی با درج علائم ریاضی آماره و ارزش پی
  نتیجه‌گیری؛ بر پایه یافته‌ها و با توجه به جامعه آماری و شامل پیشنهادهای کاربردی باشد.
  واژه کلیدها: به ترتیب حروف الفبا (3 تا 5 واژه) و با ویرگول جدا شوند.
 مقدمه
بیان مسئله: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش به گونه­ای روشن و با توجه به جامعه آماری نوشته شود و پس از توضیح درباره خلأ پژوهش و اشاره به تازه‌های پژوهش، اهداف پژوهش روشن گردد.
 در نوشتن مبانی، پهنه نظری و پیشینه پژوهش درباره متغیرها ترتیب هر متغیر در عنوان رعایت گردد، مبانی پهنه نظری و پیشینه هر متغیر به ترتیب در پاراگراف‌های جداگانه نوشته شود.
تازه های تحقیق در یک پاراگراف تصریح گردد.
 در پایان مقدمه پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش در سطرهای جداگانه نوشته شود.
متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی بی‌چون‌وچرا پرهیز گردد؛ به­جز در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژه موردنظر یافت نشود.
  در متن فارسی از نوشتن علائم اختصاری انگلیسی پرهیز شود.
  معادل اصلی (انگلیسی) همه واژگان اصلی و تخصصی در پانویس درج گردد. فقط حروف اول اسامی خاص کاپیتال باشد؛ بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمه فارسی آن نوشته می‌شود. برای منابعی که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از پنج سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)
 روش
مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری با قید محدوده زمانی و مکانی؛ تعداد جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ حجم نمونه؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد.
بایسته است پژوهش‌های انجام‌شده با روش آزمایشی واجد گزارش آزمون پیگیری دست‌کم 3 ماهه باشد.
ابزارها
اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد و مؤلفه‌های (خرده مقیاس‌های) آن و شمارۀ پرسش‌ها یا گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد.
پایایی ابزارها با نمونۀ پژوهش برای ابزار و همه مؤلفه‌های ابزار نوشته شود.
معادل اصلی (انگلیسی) نام ابزار، سازنده و مؤلفه‌های ابزار در پانویس نوشته شود.
مداخله
اگر پژوهش آزمایشی است ذیل عنوان (مداخله/مداخله‌ها) شرح مداخله در هر یک از نشست‌های مداخله به‌طور مختصر در پاراگراف‌های جداگانه ارائه گردد (شرح هر نشست مشتمل بر رئوس اقدامات و هدف در هر اقدام باشد.) تصریح صلاحیت درمانگر با درج پروانه شماره فعالیت تخصصی ضروری است.
 شیوۀ اجرای پژوهش
دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. در این بخش زمان و مکان اجرای پژوهش بیان شود. در پایان این بخش به‌صورت کامل شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با قید نام کامل آزمون‌های آماری (به فارسی) و نام نرم‌افزارهای بکار بسته نوشته شود.
یافته‌ها
 با نوشتن مشخصات جمعیت شناختی نمونه پژوهش آغاز گردد (در حد یک پاراگراف)
نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. تطبیق دهی شکلی این بخش با جداول موجود در مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین  نشریه الزامی است.
جداول و نمودارها: دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word 2003 or 2007، باکیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ شود. تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. در بالای هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.
عکس: عکس‌های ارسالی باید با فرمت JPG و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
بحث و نتیجه‌گیری
در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون (ها) اشاره شود.
یافته‌ها جداگانه با یافته های پیشینه مقایسه و نتایج تبیین گردد؛ شباهت و تفاوت یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های پیشین روشن گردد.
محدودیت‌های  و پیشنهادهای پژوهش
شرح روشن محدودیت‌ها و درج بند به بند پیشنهادهای نظری و کاربردی الزامی است.
تعارض منافع
نویسنده (گان) ملزم به آشکار ساختن نام همه مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که برای نوشتن مقاله از آن‌ها پشتیبانی مالی (فراهم کردن مستقیم و یا غیرمستقیم هزینه پژوهش) و معنوی دریافت کرده‌اند. همچنین بایسته است چنانچه که دو یا چند نویسنده از دانشگاه‌های مختلف در انجام پژوهش همکاری نموده‌اند نام همه اشخاص و دانشگاه‌ها درج‌شده و ازاین‌دست. درمجموع باید در این بخش عدم تعارض منافع تصریح گردد.
اخلاق پژوهش
منابع مالی
دسترسی به مواد و داده‌ها
تائید اخلاقی و رضایت مشارکت‌کنندگان
رضایت برای انتشار
تصریح درباره تعارض منافع
سپاسگزاری
 
منابع
منابع فارسی با کمک افزونه ی ایند نوت به انگلیسی نوشته‌شده و در انتهای منبع ، بعد از درج doi  عبارت [persian] قید گردد.
به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از پنج سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

Designed & Developed by : Yektaweb