دوره 5، شماره 1 - ( دوره ۵. شماره نخست (پیاپی 9). بهار و تابستان ۱۳۹۸ 1398 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 107-124 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده- دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- استادیار گروه مشاوره دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، ahmadi139090@yahoo.com
3- استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1656 مشاهده)
هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای بخشودگی زناشویی در رابطه میان  نستوهی روان‌شناختی با بی‌رمقی زناشویی بود. طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، همه زنان متأهل مراجعه‌کننده به سرای محله شهرداری منطقه 12 شهر تهران بودند. نمونه پژوهش، تعداد 239 نفر بودند که از راه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، سنجه بی‌رمقی زناشویی پانیز (1996)، سنجه نستوهی روان‌شناختی اهواز، کیامرثی (1377) و پرسشنامۀ سنجش بخشش در خانواده پولارد و همکاران (1998) بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل ساختاری، نرخ همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد و با به‌کارگیری نرم‌افزارهای Amos و spss-20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میان بی‌رمقی زناشویی با بخشودگی زناشویی (442/0-) و همچنین میان بی‌رمقی زناشویی و نستوهی روان‌شناختی (492/0) همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. این معنی که هرچه میزان بخشودگی زناشویی بیشتر باشد به همان اندازه میزان بی‌رمقی زناشویی به‌طرف پایین‌تر سیر می‌کند و هرچه میزان نمرۀ نستوهی روان‌شناختی، بیشتر باشد، میزان بی‌رمقی زناشویی کمتر می‌گردد. همچنین، نتایج نشان داد نستوهی روان‌شناختی و بخشودگی زناشویی پیش‌بینی کنندۀ بی‌رمقی زناشویی هستند و متغیر نستوهی روان‌شناختی نقش مهم‌تری را در این میان دارد. نتایج برآمده از تحلیل ساختاری نشان داد که بخشودگی زناشویی، نقش واسطه‌ای در رابطۀ میان نستوهی روان‌شناختی و بی‌رمقی را ایفا نمی‌کند.

متن کامل [PDF 1172 kb]   (772 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. آقاجانی، محمد؛ تیزدست، طاهر؛ عباس قربانی، مریم؛ باج ور، میثم (1392). ارتباط سرسختی روان‌شناختی با فرسودگی شغلی پرستاران. مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر، سال 23، شماره 70، 7-1.
2. ادیب راد، نسترن؛ ادیب راد، مجتبی (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دل‌زدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه ها و پژوهش های مشاوره،4 (13)، 110-99.
3. پاینز، آیالاملاچ (1996). چه کنیم عشق رؤیایی به دلزدگی نینجامد؟ ترجمه فاطمه شاداب (1393). تهران: انتشارات ققنوس.
4. رجبی، غلامرضا؛ حریزاوی، مهدی؛ تقی پور، منوچهر (1395). ارزیﺎﺑﯽ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ ﺧﻮددﻟﺴﻮزی، ﻫﻤﺪﻟﯽ زﻧﺎﺷﻮیﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺑﺨﺸﺶ زﻧﺎﺷﻮیﯽ در زﻧﺎن. دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرﺑﺮدی، 6(2)، 22-1.
5. ساربانها، فهیمه (1394). بررسی رابطه نظام ارزشی با تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
6. سیف، سوسن؛ بهاری، فرشاد (1382). بخشودگی، معرفی یک مدل درمانی در خانواده و ازدواج. فصلنامه تازه ها و پژوهش‌های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8
7. شاهین، فرزانه (1391). رابطه میزان سرسختی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
8. شهبازی راد، افسانه؛ غضنفری، فیروزه؛ عباسی، منظر؛ محمدی، فرشته (1394). نقش سرسختی روان‌شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه. مجله آموزش و سلامت جامعه، 2(2)، 27-20.
9. عباسی اسفجیر، علی اصغر؛ رمضانی، لیدا؛ جوانمرد، مهدی (1395). بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و رضایت زوجین با دلزدگی زناشویی فرهنگیان متأهل شهرستان بهشهر. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مازندران،7 (4) (27)، 70-51.
10. عشقی، علی (1394). بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی، تمایزیافتگی خود بادلزدگی زناشویی در معلمان زن متأهل مدارس ابتدایی شهر نیشابور در سال تحصیلی 94-93. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه بجنورد.
11. ﻏﻔﻮری، سمانه؛ ﻣﺸﻬﺪی، علی؛ ﺣﺴﻦآﺑﺎدی، حسین (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ در اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیﺖﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮیﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زوﺟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، سال 15(1)، 57-45.
12. کاظمیان مقدم، کبری؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ کیامنش، علیرضا؛ حسینیان، سیمین (1396). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 9 (33)، 50-35.
13. کیانی، احمد رضا؛ اسدی شیشه گران، سارا؛ اسماعیلی قاضی ولویی، فریبا؛ زوار، مجید (1395). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متأهل مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی شهر اردبیل. فصلنامه علمی - فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 (59)، 75-59.
14. لامی پور، فاطمه (1390). اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی افراد متأهل در شهر بوانات. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره خانواده.
15. مسموعی، راضیه (1389). رابطه سخت رویی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
16. ملکان، حلیمه (1390). رابطه میان فرسودگی شغلی و سخت رویی شاغلین در خدمات پرستاری با دلزدگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
17. نویدی، فاطمه (1384). بررسی و مقایسه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش و پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاور‌ه خانواده، دانشگاه شهید بهشتی. زن متأهل مدارس ابتدایی شهر نیشابور در سال تحصیلی 94-93. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه بجنورد.
18. ﻏﻔﻮری، سمانه؛ ﻣﺸﻬﺪی، علی؛ ﺣﺴﻦآﺑﺎدی، حسین (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ در اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیﺖﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮیﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زوﺟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، سال 15(1)، 57-45.
19. کاظمیان مقدم، کبری؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ کیامنش، علیرضا؛ حسینیان، سیمین (1396). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 9 (33)، 50-35.
20. کیانی، احمد رضا؛ اسدی شیشه گران، سارا؛ اسماعیلی قاضی ولویی، فریبا؛ زوار، مجید (1395). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متأهل مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی شهر اردبیل. فصلنامه علمی - فصلنامه پژوهش های مشاوره، 15 (59)، 75-59.
21. لامی پور، فاطمه (1390). اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی افراد متأهل در شهر بوانات. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره خانواده.
22. مسموعی، راضیه (1389). رابطه سخت رویی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
23. ملکان، حلیمه (1390). رابطه میان فرسودگی شغلی و سخت رویی شاغلین در خدمات پرستاری با دلزدگی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
24. نویدی، فاطمه (1384). بررسی و مقایسه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش و پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاور‌ه خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.