دوره 1، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1394 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 74-84 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه روانشناسی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
2- کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3- دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
4- کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، fateme.dehghan1368@gmail.com
چکیده:   (1943 مشاهده)

این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق بود. روش این پژوهش، از نوع علّی مقایس ه­ای است و حجم نمونه شامل 75 زوج عادی و 75 زوج در حال طلاق می­باشد که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش: برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه تعارض زناشویی ثنایی، رضایت زناشویی (اینریچ) و بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد برای یافته­های توصیفی و t تک نمونه­ای و تحلیل واریانس چند متغیّره (مانوا) برای یافته­های استنباطی استفاده شد. یافته­ها: نتایج t تک نمونه­ای نشان داد که میانگین کل بخشودگی زناشویی معنی­دار می­باشد . نتایج تحلیل واریانس چند متغیّره (مانوا) نشان می­دهد که تفاوت میانگین دو گروه عادی و در حال طلاق از نظر آماری معنی­دار است. با توجه به مقدار آماره (001/0>p)، نتیجه می­گیریم که بین میانگین نمرات دو گروه زوجین عادی و در حال طلاق در متغیّرهای رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش تفاوت معنی­داری وجود دارد هم­چنین در مؤلفه­های استحکام خانواده بین میانگین زوجین عادی و در حال طلاق با توجه به سطح معنی­داری (001/0>p)تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین در مؤلفه­های بخشودگی بین میانگین زوجین عادی و در حال طلاق با توجه به سطح معنی­داری (001/0>p) تفاوت معنی­داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که: گروه عادی از لحاظ متغیرهای رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش بیش­تر از گروه در حال طلاق می­باشد و مؤلفه­های استحکام خانواده و مؤلفه­های بخشودگی در زوجین عادی بیش­تر از زوجین در حال طلاق است.

متن کامل [PDF 964 kb]   (1504 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۷/۲۵